Haití: Soldados de MINUSTAH violaron otro adolescente / Sòlda MINUSTAH vyole yon lòt an Ayiti

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

http://4.bp.blogspot.com/_rz56VOW9Owg/TTCv0CeuE8I/AAAAAAAAACg/b0Dt3Ii35lk/s1600/h5.jpg

Mural de la Coordinadora Uruguaya por el Retiro de las Tropas de Haití


Sol­da­dos de MI­NUS­TAH vio­la­ron otro ado­les­cen­te

Mu­chos me­ses des­pués de que los sol­da­dos de la Mi­sión Na­cio­nes Uni­das pa­ra la Es­ta­bi­li­za­ción en Hai­tí (MI­NUS­TAH) del país Uru­guay vio­la­ron a Johnny Jean un jo­ven hai­tiano en su pro­vin­cia “Port Sa­lut” en el Sur del país, aho­ra es el turno de un jo­ven de 14 años en Go­naïves, la ca­pi­tal del de­par­ta­men­to de Ar­ti­bo­ni­te, en el Nor­te de Hai­tí al ser asal­ta­do se­xual­men­te por las fuer­zas de paz pa­quis­ta­níes de la (MI­NUS­TAH).

La vio­la­ción fue per­pe­tra­da, ha­ce más de una se-ma­na en un vie­jo edi­fi­cio de la ciu­dad, uti­li­za­do tem­po­ral­men­te co­mo una pri­sión cen­tral, don­de las fuer­zas de paz tie­nen la cus­to­dia de los acu­sa­dos en la cár­cel, in­di­can las au­to­ri­da­des ju­di­cia­les de Go­naïves. Se­gún las in­for­ma­cio­nes, el jo­ven fue se­cues­tra­do du­ran­te dos días en la ciu­dad Ca­bo-Hai­tiano des­pués de ha­ber su­fri­do una vio­la­ción.

El fin de se­ma­na pa­sa­do, la víc­ti­ma acom­pa­ña­da por sus pa­dres, tes­ti­gos y abo­ga­dos fue y se ex­pre­só an­te el co­mi­sa­rio del Go­bierno en el Tri­bu­nal Ci­vil (Pri­me­ra Ins­tan­cia) de Go­naïves, y la her­ma­na del per­ju­di­ca­do, quien es­tu­vo pre­sen­te co­mo tes­ti­go del ni­ño de 14 años con­tó que los sol­da­dos de la MI­NUS­TAH les ofre­cían sa­cos de arroz, fri­jo­les y ca­jas de acei­te, a cam­bio de su si­len­cio; ella afir­mó que re­cha­zó la ofer­ta y exi­ge jus­ti­cia pa­ra su her­mano me­nor.

La au­dien­cia de la víc­ti­ma y los tes­ti­gos per­mi­tió te­ner ele­men­tos que de­mues­tran que la vio­la­ción se ha co­me­ti­do con­tra el jo­ven y ayu­dan a te­ner pis­ta de los pre­su­mi­dos vio­la­do­res. El juez en­car­ga­do abrió una in­ves­ti­ga­ción en torno a es­te te­ma, pa­ra que con­duz­ca a un re­sul­ta­do que le da­rá la opor­tu­ni­dad de per­se­guir a los pre­sun­tos res­pon­sa­bles y ha­cer jus­ti­cia y re­pa­ra­ción al su­fri­do.

El pre­si­den­te del Co­le­gio de Abo­ga­dos de Go­naïves, Néhémy Jo­sé, ex­pre­só su in­dig­na­ción por es­te nue­vo ac­to de vio­la­ción, no so­lo que afec­ta a la in­te­gri­dad de los ado­les­cen­tes, sino tam­bién per­ju­di­ca a la so­cie­dad en Hai­tí y es­tá lis­to pa­ra co­la­bo­rar en to­das las fa­ses del pro­ce­di­mien­to.

Ca­be re­cor­dar que los sol­da­dos uru­gua­yos, acu­sa­dos de vio­lar a Johnny Jean y re­pa­tria­dos pa­ra ser juz­ga­dos, fue­ron li­be­ra­dos a prin­ci­pios de es­te año. Aun­que la MI­NUS­TAH di­ce que es una “li­ber­tad con­di­cio­nal” Johnny Jean y su fa­mi­lia sa­lie­ron de las som­bras pa­ra po­der per­se­guir a los sol­da­dos uru­gua­yos.

Sòlda MINUSTAH vyole yon lòt an Ayiti

Kèlke mwa apre sol­da Mis­yon Nas­yon Zi­ni pou es­ta­bi­li­zas­yon Ayi­ti a (MI­NUS­TAH) ki so­ti pe­yi Uru­guay te fin vyo­le Johnny Jean yon jèn ti­ga­son ayis­yen nan pro­vens li “Port Sa­lut” nan Sid Pe­yi a, koun­ye a se tou pa yon ti jèn ga­son ki gen­yen 14 la­ne nan vil Go­na­yiv , ki se ca­pi­tal de­pat­man La­ti­bo­ni­te nan de­pat­man Nò, pou sòlda pa­kis­tanè ki nan MI­NUS­TAH te ata­ke seksyèlman.

Ka vyòl lan fèt, sa fè plis pa­se yon semèn, nan yon vye edi­fis nan ci­te en­de­pan­dans lan ki iti­li­ze tan­porèman tan­kou pri­son san­tral ko­te sòlda fòz lapè ap ge­re pri­zon­ye moun ki aki­ze yo da­pre sa oto­ri­te Go­na­yiv yo fè kon­nen. Da­pre enfòmas­yon ke nou jwenn yo kid­na­pe ti­ga­son an nan Vil Okap aprè yo te finn vyo­le li.

Nan fen semèn pa­se a Vik­tim lan ki te akon­pa­ye ak fan­mi , man­man, pa­pa tem­wen ak avo­ka li te pa­se de­va Tri­bi­nal Si­vil( Prem­ye ens­tans) ki gen chaj dos­ye a nan Go­na­yiv. Epi sè ti­ga­son an ki te akon­pa­ye li t’ap eks­pli­ke, ke sòlda MI­NUS­TAH yo te vinn ofri yo sak di­ri, sak pwa, lwil ela­tri­ye pou te ka­se kou­vri sa ak dos­ye a, men yo pat ak­sep­te pas­ke yo bez­wen jis­tis pou jènn ti ado­le­san sa.

Od­yans yo te fè pou vik­tim lan ak tm­wen li yo te pèmèt yo jwenn ele­man prèv pou mon­tre ke yo te vyo­le ti­ga­son an vre epi li te ede oto­ri­te yo gen­yen kel­ke pwen pou yo kòman­se ankèt pou yo ka jwenn pre­zi­me vyolè sa yo. Jij ki an­cha­je dos­ye a ouvè yon en­ves­ti­gas­yon ki dwe men­nen ak ares­tas­yon res­pon­sab vye zak sa epi bay vik­tim lan jis­tis ak re­pa­ras­yon.

Pre­zi­dan ba­ton­ye Go­na­yiv Néhémy Jo­seph, pa ka­che en­di­yas­yon li pou nou zak vyòl ki afek­te non sèlman en­te­gri­te ti jènn ga­son sa si­non li afk­te tout sos­ye­te ayis­yen lan, epi li de­kla­re li pa­re pou ko­la­bo­re nan faz pro­ce­sis pou kwa­pe mal­fektè yo.

Fòk nou ra­ple ke sòlda Uru­guay ki te vyo­le Johnny Jean yo te ra­pa­tri­ye pou yo te ji­je yo nan pe­yi yo, men nou aprann ke yo li­be­re yo nan kòmans­man ane sa, menm si MI­NUS­TAH de­kla­re ke se yon “libète kon­dis­yonèl”. Johnny Jean ak fan­mi li deside swiv yo nan jis­tis pou yo jwenn jis­tis ak re­pa­ras­yon.

Comentar este post