Los/las iaioflautas ocupan simbólicamente el edificio de la patronal de los hospitales privados catalanes, en el número 72 de la calle Bruc, en Barcelona

Publicado en por Ivonne Leites. - Atea y sublevada.

#Boimafioso Li diuen retallades i no ho són. És privatització!

22/12/2011 by iaioflautas

 

Versió en PDF (Català-Castellano)
PDF Français

Fotos: Óscar Martínez

#Boimafioso
Li diuen retallades i no ho són. És privatització!

Entre les @iaioflautas hi ha persones que hem deixat moltes hores, molts sacrificis i lluites -algunes fins i tot vam patir presó- per conquerir drets.  Fruit d’aquells esforços disposàvem d’un  Sistema Públic de Salut que garantia una assistència universal, no gravada en el moment de l’ús, integral, equitativa i de qualitat.

Avui, el Sistema Públic de Salut és sistemàticament atacat, desmantellat, venut i mercantilitzat pels actuals governs, còmplices de l’oligarquia financera. El del PP a Espanya, segons el discurs d’investidura… i, en primer pla, pel govern de la Generalitat de Catalunya encapçalat per l’Artur Mas i executat pels consellers d’economia Mas Cullell i de forma protagonista pel de Salut, Boi Ruiz.

Se sap que David Madí, cap de campanya de Mas a les autonòmiques, va ser contractat per la mateixa empresa (Deloitte) que la Generalitat va contractar per auditar els comptes i justificar així la seva política de destrucció dels serveis públics. Alguna cosa fa pudor a podrit a Polònia!

Aprofiten la crisi i posen l’excusa del deute públic.Segresten la soberania popular i ens menteixen dient que no hi ha alternativa. Per eixa gent la salut és un gran negoci, tot és negoci.

Sales i llits hospitalaris tancats, serveis suprimits, llistes d’espera incrementant-se, treballadores acomiadades o subjectes a EROs, disminucions salarials, manca de renovacions i substitucions, malats desatesos fins a conseqüències gravíssimes inclosa la mort. Ara, a més, anuncien que instauren una taxa per recepta.

Volem saludar la  lluita de les companyes de Bellvitge, que porten 55 dies en defensa del #CAPMarina. Són un exemple a seguir.

Totes aquestes retallades són enormes, sostingudes i creixents, ja malauradament quotidianes, cada cop més agressives, argumentades des d’una falaç “legitimació” electoral que no s’aguanta ni quantitativament (18 % dels votants) ni qualitativa (no hi firguraven als programes electorals).

En resposta a tot això, les @iaioflautas ocupem la seu de la Unió Catalana d’Hospitals a C/ Bruc 72  a Barcelona, la patronal dels hospitals privats de Catalunya. En Boi Ruiz, el Conseller de Salut de la Generalitat en va ser el president i actualment continua treballant pels mateixos interessos des del govern en comptes de pel conjunt de la ciutadania. Per això cridem #Boimafiós i #Boidimissió !

@IAIOFLAUTAS

Fotos: Óscar Martínez

#Boimafioso

Le llaman recortes y no lo son. Es privatización!

Entre las @iaioflautas hay personas que nos hemos dejado muchas horas, muchos sacrificios y luchas -algunas incluso sufrimos prisión- para conquistar derechos. Fruto de aquellos esfuerzos disponíamos de un Sistema Público de Salud que garantizaba una asistencia universal, no grabada en el momento del uso, integral, equitativa y de calidad.

Hoy, el Sistema Público de Salud es sistemáticamente atacado, desmantelado, vendido y mercantilitzado por los actuales gobiernos, cómplices de la oligarquía financiera. El del PP en España, según el discurso de investidura… y, en primer plano, por el gobierno de la Generalitat de Cataluña encabezado por Artur Mas y ejecutado por los consejeros de economía Mas Cullell y de forma protagonista por el de Salud, Boi Ruiz.

Se sabe que David  Mad, jefe de campaña de Mas en las últimas autonómicas, fue contratado por la misma empresa (Deloitte) que la Generalitat contrató para auditar las cuentas y justificar así su política de destrucción de los servicios públicos. Algo huele a podrido en Polonia!

Aprovechan la crisis y ponen la excusa de la deuda pública. Secuestran la soberanía popular y nos mienten diciendo que no hay alternativa. Para esa gente la salud es un gran negocio, todo es negocio.
Salas y camas hospitalarias cerrados, servicios suspendidos, listas de espera incrementándose, trabajadoras despedidas o sujetas en EROs, disminuciones salariales, carencia de renovaciones y sustituciones, enfermos desatendidos hasta consecuencias gravísimas incluida la muerte. Ahora, además, anuncian que instauran una tasa por receta.

Queremos saludar la lucha de las compañeras de Bellvitge, que llevan 55 días en defensa del #CAPMarina. Son un ejemplo a seguir.

Todos estos recortes son enormes, sostenidas y crecientes, ya desgraciadamente cotidianas, cada vez más agresivas, argumentadas desde una falaz “legitimación” electoral que no se aguanta ni cuantitativamente (18 % de los votantes) ni cualitativa (no figuraban en los programas electorales).

En respuesta a todo esto, los @iaioflautas ocupamos la sede de la Unión Catalana de Hospitales a C/ Bruc 72 en Barcelona, la patronal de los hospitales privados de Catalunya. Boi Ruiz, el Conseller de Salud de la Generalitat, fue el presidente y actualmente continúa trabajando por los mismos intereses desde el gobierno en vez de por el conjunto de la ciudadanía. Por eso gritamos #Boimafioso y #Boidimissió !

@IAIOFLAUTAS

Fotos: Óscar Martínez

22/11/2012
Ils nous disent que ce sont des coupures et ils ne le sont pas. C’est privatisation!

Parmi les iaioflautas @ il ya des gens qui ont quitté plusieurs heures, beaucoup de sacrifices et de luttes, -certains même ont été en prison-, pour gagner des droits. Le résultat de ces efforts c’est un système qui a assuré l’assistance de la santé publique universel, non comptabilisés au moment de l’utilisation, complet, équitable et de qualité.

Aujourd’hui, le système de santé public est systématiquement attaqué, démantelé, vendu et commercialisé par le gouvernement actuel, complices de l’oligarchie financière. Le PP en Espagne selon le discours inaugural … et, au premier plan, par le gouvernement de la Generalitat de Catalogne dirigée par Artur Mas et exécuté par le ministre de l’Economie Mas Cullell et par liu de Santé, Boi Ruiz.

Nous savons que David Madí, le directeur de campagne de Mas dans la région, a été embauché par la même société (Deloitte) que le gouvernement a engagé pour la vérification des comptes et justifier sa politique de destruction des services publics. Quelque chose est pourri en Pologne!

Profitent de la crise et mettent le couvert de la dette publique. Enlevent la souveraineté populaire et nous mentent en disant qu’il n’y a pas d’alternative. Pour ces gens la santé est une grosse affaire, tout c’est affaire.

Chambres et lits d’hôpitaux fermés, des services résiliés, augmentation de listes d’attendant, les travailleurs licenciés ou soumis à des ERE, des réductions de salaire, le manque de travaux de rénovation et de remplacement, des malades négligés avec graves conséquences, y compris la mort. Maintenant, en plus, annoncent qu’ils vont établir une somme fixe par ordonnance.

Nous saluons la lutte des compagnons de Bellvitge, qui ont 55 jours pour la défense de # CAPMarina. Ils sont un exemple à suivre.

Ces réductions sont énormes, soutenues et croissantes, et plus malheureusement tous les jours, en plus agressifs, soutenu par un faux “debout” des élections que ne se tient pas ou quantitativement (18% des votants) ou qualitatifs (pas à les programmes électoraux).

En réponse à cela, les @iaioflautas occupons le siège de l’Union Catalane des Hôpitaux en C/ Bruc 72 à Barcelone, la gestion des hôpitaux privés en Catalogne. Boi Ruiz, ministre de la Santé du gouvernement catalan est actuellement le président et continue à travailler pour le même intérêt depuis le gouvernement au lieu de par tous les citoyens. C’est pourquoi nous demandons #Boimafiós et #Boidimissió!

@IAIOFLAUTAS

 

Nombre-copia-7.jpg
 
Para estar informado de los últimos artículos, suscríbase:
Comentar este post
J
<br /> Gracias por el reportaje.<br /> <br /> <br /> Muy bueno lo del señor del sofá. jajaja<br />